סימולציות מערכתיות כתפיסת אימות בפיתוח מערכות מורכבותלצפייה בקובץ