קבוצת עבודה לחשיבה מערכתית - סיכום מפגש התנעה - 21 ביוני 2023

ד"ר אלכס בלכמן
ארנון בנטור
דר' אביגדור זוננשיין

רקע
בתאריך 21/6/23 התקיים בבית חיל האוויר בהרצליה מפגש התנעה של קבוצת העבודה לחשיבה
מערכתית במסגרת מוסד נאמן למחקר מדיניות לאומית ומרכז גורדון להנדסת מערכות בטכניון.
.2 רשימת משתתפים – בנספח א'.
.3 חזון, מטרות ושיטת העבודה של הקבוצה – בנספח ב'.
מהלך המפגש
.1 היכרות והצגת חזון ויעדים של קבוצת העבודה.
.2 סקירת רקע בנושא חשיבה מערכתית – אלכס בלכמן, אביגדור זוננשיין, ארנון בנטור.
.3 שיח משתתפים.
.4 סיכום וקביעת יעדים להמשך.
נושאים עקרוניים שעלו ונידונו בקבוצה
.1 חשיבות הטמעה של חשיבה מערכתית כמיומנות יסוד של מהנדסים ומדענים לקידום רב -תחומיות
ומנהיגות בתעשיה ובמחקר .
.2 צורך בפיתוח ידע )הגדרות, כלים ושיטות, חקרי מקרה( בתחומי ח שיבה מערכתית.
.3 צורך בשיתוף רחב של בעלי עניין ושותפים.
יעדים ראשוניים של קבוצת העבודה
.1 גיבוש תכניות הכשרה לחשיבה מערכתית במסגרות שונות )אקדמיה ותעשייה( ובשלבים שונים:
a. הכשרה בלימודי הסמכה )במודולים ייעודיים או שילוב כחלק מקורסים קיימים(.
.)Life-long learning( החיים לאורך הכשרה .b
.2 גיבוש תוכניות לפיילוטים )תעשיה ואקדמיה(
המשך פעילות
.1 מפגשים הבאים:
a. 17/7/23 15:00-17:00 – זום
b. 11/9/23 15:00-17:00 – זום

בברכת הצלחה,
ד"ר אביגדור זוננשיין, מוסד נאמן ומרכז גורדון להנדסת מערכות, טכניון
ד"ר ארנון בנטור, מוסד נאמן, טכניון
ד"ר אלכס בלכמן