Object-oriented Systems Engineering

פרופ' עמיר תומר
תכנות מונחה עצמים (Object-oriented Programming) הינה הפרדיגמה התכנותית המובילה כיום בקרב אנשי התוכנה, המשתמשים בה החל מתכנות בשפות קרובות-מכונה, כגון C++, ועד לשפות מודרניות כגון Python. אולם החשיבה מונחית-העצמים (Object-oriented Thinking) לא התחילה בעולם התוכנה, אלא עולם התוכנה אימץ אותה. כאשר מהנדסי התוכנה נדרשים לקחת אפיון ותכן מערכתיים ולבנות מהם תוכנה מונחית-עצמים הם נדרשים לבצע מיפוי לא פשוט מעולם מושגים אחד לעולם מושגים אחר. הקניית החשיבה מונחית-העצמים למהנדסי מערכת יכולה להביא לשימוש בשפה משותפת גם בעבודה המשותפת של בניית הארכיטקטורה המערכתית. בהרצאה ייסקרו עקרונות החשיבה מונחית-העצמים ויודגם השימוש בה בתוצרים המערכתיים.

לצפייה בקובץ